Povinně zveřejňované údaje

Informace o škole poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Název
Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • Důvod a způsob založení
Organizace byla zřízena obcí Třinec zřizovací listinou jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizační struktura
Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní družina

Školní jídelna

 • Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa Jablunkovská 501, 739 61 Třinec – Lyžbice
Adresa úřadovny

pro osobní návštěvu

Jablunkovská 501, 739 61 Třinec – Lyžbice
Úřední hodiny Podatelna

pondělí – pátek: 7.30 – 14.00

Telefonní čísla Základní škola:

ředitel školy       +420 558 997 060

sekretariát         +420 558 997 070

Školní družina    +420 558 997 071, +420 731 921 442

Školní jídelna     +420 558 997 063

Adresa internetových stránek https://zszatopkovych.eu
Adresa podatelny Jablunkovská 501, 739 61 Třinec – Lyžbice
Elektronická adresa podatelny sekretariat@zszatopkovych.eu
Datová schránka ID datové schránky: wgctsmx
 • Případné platby lze poukázat
249362971/0300 (ČSOB)

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně.

 • IČO
IČ 61955612
 • Plátce daně z přidané hodnoty
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Řád školní jídelny

Život do školy – škola do života – Školní vzdělávací program

pro základní vzdělávání

Zřizovací listina

Rozpočet Povinnost je zajištěna zveřejněním  na webových stránkách zřizovatele http://trinecko.cz
 • Žádosti o informace
Žádosti se podávají:

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na sekretariat@zszatopkovych.eu
 • Příjem a podání podnětů
Stížnosti a podněty se podávají:

 • osobně či písemně v podatelně organizace
 • poštou
 • datovou schránkou
 • elektronickým podáním na sekretariat@zszatopkovych.eu
 • Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

(vše ve znění pozdějších předpisů)

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy Školní řád, 2020

Vnitřní řád školní družiny, 2021

Řád školní jídelny, 2021

 • Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací Kopie černobílá A4 jednostranná – 2 ,-Kč

A4 oboustranná  – 3,- Kč

Kopie barevná   A4 jednostranná – 3,- Kč

A4 oboustranná  – 4,- Kč

Kopírování na magnetické nosiče – 10,-  Kč za soubor

Poštovní a jiné poplatky – dle platných tarifů

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

 • Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány
Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva – na záložce Dokumenty