Charakteristika školy

Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Učíme podle školního vzdělávacího programu Život do školy – škola do života, zaměřeného na:

  • zdravý životní styl (preferujeme sportovní výchovu se zaměřením na atletiku a fotbal),
  • využívání komunikačních a informačních technologií,
  • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Klademe důraz na vytváření dovedností a schopností žáků.  Ve škole vytváříme zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti každého žáka.

Ve škole je 12 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni.

Máme moderní odborné učebny počítačů, přírodopisu, cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, hudební výchovy, dvě tělocvičny, hřiště. Žáci mají k dispozici přes 130 počítačů, interaktivní tabule, vizualizéry, digitální mikroskopy.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Škola provozuje vlastní školní bufet a zajišťuje přípravu svačinek.

Pro děti prvního stupně je otevřeno 4 oddělení školní družiny.

Na škole máme školní poradenský tým (výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence, sociální pedagog).

Členové školské rady :
Za zřizovatele : Mgr. Ladislav Vrátný, Ing. Lucie Drózdová
Za rodiče : Mgr. Petr Hrazdílek, Barbora Heczková
Za pedagogické pracovníky : Mgr. Olga Petříčková, Mgr. Roman Vaněk