Družina

Telefon: 558997071, 731921442
 Vedoucí školní družiny – Iva Cekotová
Provoz školní družiny
Ranní  družina: od  6,00 do 7,40 hodin,

Odpolední  družina: od 11,35 do 16,30 hodin ( v pátek do 16 hodin)

Odchody

Odchody – podle záznamu v přihlášce do školní družiny.
Má-li být dítě uvolněno dříve než v určenou hodinu, musí se prokázat písemnou omluvenkou s datem a podpisem rodičů. Od 14,00 do 15,00 hod. chodí děti na vycházku, v této době nemůžou jít děti domů.

Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč/měsíc. Poplatek za září se bude vybírat v hotovosti do 12. 9. 2023. Pro zbylou část školního roku se bude poplatek platit převodem na bankovní účet školy 2x ročně v termínech do 10. 10. 2023 a do 10. 2. 2024.

Poplatek je možné zaplatit:

  • za celý školní rok (říjen až červen) ve výši 1350,-Kč nebo
  • za říjen až leden ve výši 600,- Kč,
  • za únor až červen ve výši 750,- Kč.

Číslo bankovního účtu školy a variabilní symbol platby Vám bude do 20. 9. 2023 sdělen prostřednictívm papírové žákovské.

O snížení nebo prominutí úplaty je možné požádat ředitelku školy, zejména v případě, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Výše uvedené skutečnosti je třeba prokázat.

Podle zákona 123, odst.(4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitel školy stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150 Kč měsíčně.

Žák, který navštěvuje pouze ranní družinu platí úplatu 50 korun měsíčně.

V družině bude zajištěn pitný režim. Cena pitného režimu 50 korun na pololetí.

Vnitřní řád školní družiny ke stažení.

Kroužky.

Stravování.
Informace ke stravování v sekci jídelna.