Družina

Telefon: 558997071, 731921442
 Vedoucí školní družiny – Iva Cekotová
Provoz školní družiny
Ranní  družina: od  6,00 do 7,40 hodin,

Odpolední  družina: od 11,35 do 16,30 hodin ( v pátek do 16 hodin)

Odchody

Odchody – podle záznamu v přihlášce do školní družiny.
Má-li být dítě uvolněno dříve než v určenou hodinu, musí se prokázat písemnou omluvenkou s datem a podpisem rodičů. Od 14,00 do 15,00 hod. chodí děti na vycházku, v této době nemůžou jít děti domů.

Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč/měsíc.

O snížení nebo prominutí úplaty je možné požádat ředitelku školy, zejména v případě, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Výše uvedené skutečnosti je třeba prokázat.

Podle zákona 123, odst.(4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ředitel školy stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150 Kč měsíčně. Hotovostní platby probíhají v září 150 Kč, v říjnu 450 Kč, v lednu 450 Kč, dubnu 450 Kč. Úplata je splatná předem, platí se do 5. dne příslušného období.

Žák, který navštěvuje pouze ranní družinu platí úplatu 50 korun měsíčně.

V družině bude zajištěn pitný režim. Cena pitného režimu 50 korun na pololetí.

Vnitřní řád školní družiny ke stažení.

Stravování.
Informace ke stravování v sekci jídelna.