TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Název projektu: TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Naše škola se od roku 2022 účastní projektu TPA.

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni jak odbornými znalostmi, tak dovednostmi, přenositelnými jazykovými, digitálními kompetencemi i měkkými klíčovými kompetencemi, které uplatní v moderním průmyslu, službách nebo ve vlastním podnikání. Klíčovým nástrojem k dosažení deklarovaného cíle je systematické a cílené vzdělávání učitelů, kteří se žáky pracují.

V rámci projektu jsou realizovány čtyři klíčové aktivity:

B1– Soustavná cílená podpora zapojených škol a jejich změna na učící se organizace
B2– Rozvoj všeobecné i odborné angličtiny na SŠ
B3– Podpora digitálních kompetencí na ZŠ a SŠ
B4– Podpora podnikavosti na ZŠ

Registrační číslo
CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Realizace projektu
9/2022 – 12/2027

https://www.kvic.cz/projekty/tpa/

Akce “Sborovna” – 12.4.2024