Operační program JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-25855/2022-2

Jan Amos Komenský

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0002240-01
(dále jen „Rozhodnutí“)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti
o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a)
rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 13. 9. 2022 o poskytnutí dotace ve výši: 3 398 827,00 Kč příjemci

Název: Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
Sídlo: Jablunkovská 501, 73961 Třinec
IČO: 61955612

Název projektu dle MS2021+: Společnou cestou
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002240

SPECIFIKACE DOTACE
1. Účel dotace
Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
  • vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.