Hodnocení školní inspekce

Výpis z hodnocení České školní inspekce:

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům.

Učitelé se cíleně zaměřují na rozvoj klíčových životních kompetencí a dovedností organizováním tematicky zaměřených projektových dnů (tvůrčí dílny pro žáky, matematické odpolední dílny, Mimořádné situace, Den otevřené opony, mobilní planetárium a další), kde je důraz kladen na propojení běžného školního života s praktickým životem. Žáci se zúčastňují soutěží v anglickém a českém jazyce, recitačních, sportovních, výtvarných a jiných soutěží ve školních a regionálních kolech. V celostátním měřítku jsou úspěšní zejména ve sportovních disciplínách a v posledních letech také ve využívání informačních technologií na úrovni středoškolských znalostí a dovedností. Tvorbou 3D modelů se žáci školy umístili na 1. místě v celostátní soutěži a na 4. místě v mezinárodní soutěži. Učitelé se dlouhodobě zaměřují na čtenářskou a finanční gramotnost a na komunikační dovednosti žáků v cizích jazycích (testování žáků druhého stupně z anglického jazyka mezinárodně uznávanou standardizovanou jazykovou zkouškou TOEFL Junior). Škola organizuje sportovní mezinárodní soutěž Vánoční laťka. Jednotliví učitelé pravidelně získávají podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků. Škola průběžně sleduje výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím vlastních srovnávacích prověrek. Pravidelně žáky hodnotí externími testy, účastní se celoplošného zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledky vzdělávání pedagogický sbor hodnotí, analyzuje a využívá je ke zkvalitňování vzdělávacího procesu. Vedení školy sleduje míru úspěšnosti žáků také při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání. Výuka i realizované aktivity příkladně podporují rozvoj funkčních gramotností, zejména jazykové a informační, s důrazem na klíčové životní kompetence žáků.

Závěry

Příkladné je zapojení školy do projektové činnosti a rozvojových programů. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří v základní škole nadstandardní podmínky pro realizaci ŠVP. Žáci školy jsou dlouhodobě úspěšní ve sportovních soutěžích (nejvšestrannější škola okresu Frýdek-Místek ve sportovních disciplínách). Informační znalosti žáků převyšuji běžné znalosti a dovednosti žáků základních škol. Od poslední inspekce došlo ke zkvalitnění materiálního vybavení školy částečnou výměnou oken, vybudováním jazykové a přírodovědné učebny a rekonstrukcí hygienického zázemí a přístavby školní družiny a jídelny.

Celá zpráva ke stažení zde: http://zpravy.csicr.cz/upload/2014000127.pdf