Ozdravné pobyty

Ministerstvo životního prostředí

Akce zahrnovala jedenáctidenní ekologický ozdravný pobyt v Jeseníkách, které se svým unikátním a blahodárným klimatem patří k jedněm z nejlepších lokalit. Zároveň tato oblast nabízí velké možnosti ekologických aktivit a exkurzí.

Žáci absolvovali výchovně vzdělávací ekologický program s důrazem na prožitkové učení, probuzení vztahu k přírodě, pocitu odpovědnosti za činy člověka k přírodě.

Žáci se zamýšleli nad čistotou ovzduší ve svém městě a srovnávali jej s čistotou ovzduší v místě konání ozdravného pobytu. Zároveň se snažili podávat návrhy, jak danou situaci zlepšit. Během práce se žáci učili pracovat s mapou a používat legendu. Cílem aktivit bylo uvědomit si postavení člověka v přírodě, uznávání vyšších hodnot a důraz na nekonzumní stránky života. Žáci se seznamovali s globálními ekologickými problémy a chápání širokých souvislostí. Žáci pracovali i s moderními prostředky jako tablety a notebooky, kde vyhledávali a zpracovávali informace např. ke zdrojům energie, které pak prezentovali pro ostatní žáky. Tím si rozvíjeli i své komunikační kompetence

Cílem projektu bylo naučit žáky vnímat krajinu jako celek se všemi dopady hospodaření člověka. Žáci si postupně uvědomovali, že ochrana životního prostředí má smyls a sami by chtěli pro to něco udělat.

V neposlední řadě měl pobyt významný vliv na tolik potřebnou fyzickou zdatnost žáků a rozvoj badatelských a výzkumnickýKch dovedností v pozorování přírodního prostředí CHKO Jeseníky.

Akce byla uskutečněna podle schválené dokumentace k projektu Příroda kolem nás 3 z 12.1. 2015, včetně aktualizované verze rozpočtu z 14.3.2016. Pobyt se konal ve dnech 4.-15.4.2016 v lokalitě Lipová_lázně (okres Jeseník) pro 44 žáků 4. ročníku. Ozdravný pobyt se konal v objektu, který odpovídal hygienickým požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, vybavením a mikroklimatickým podmínkám. Poskytované stravování a pitný režim žáků odpovídal zásadám zdravé výživy odpovídající věku dětí.

V rámci pobytu byl zajištěn ekologický program v rozsahu 48 hodin pod vedením kvalifikované lektorky environmentální výchovy. Denní režim pobytu zahrnoval činnosti vedoucí k ozdravění dýchacích cest, rozvoji motoriky a psychiky dětí. Žáci pracovali v týmech, vedli si individuální portfolia a pravidelně hodnotili průběh pobytu a své aktivity.

K dispozici jsou jsou fotografie a ukázky pracovních listů, které dokládají realizaci ozdravného pobytu.

Pobyt byl situován do objektu, který vyhovoval hygienickým požadavkům a obsahoval prostory pro využívání volného času dětí. Stravování i pitný režim byli v souladu s požadavky zdravé výživy. Režim výuky, odpočinku a pobytu venku byly rovnoměrně a vyváženě zajištěny.

Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Podzim 2016, Fotogalerie
Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Jaro 2016., Fotogalerie
Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Podzim 2015Fotogalerie, Video
Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Podzim 2014Fotogalerie, Video – olympiáda, prohlídka areálu
Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Jaro 2014Fotogalerie
Ekologicko-ozdravný pobyt – Jeseníky, Jaro 2013, Fotogalerie