Žijeme v digitálním světě

Stručný popis projektu

Název projektu: Žijeme v digitálním světě
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001234
Datum zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2020
Realizátor projektu: Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Stručná anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v Moravskoslezském kraji. V projektu vznikne nový vzdělávací program, který bude mít pět modulů podle definic Evropského rámce pro rozvoj digitální kompetence pedagogů. Do projektu se zapojí 14 ZŠ, z nich 8 malých. Vzdělávání se zúčastní celkem 236 pedagogů ve skupinové i individuální formě.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj digitální kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich aktivní účasti v nově vytvořeném vzdělávacím programu (VP). Dílčí cíle:

1. vytvořit pěti modulární vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základní školy podle Evropského rámce DigCompEdu, který bude vytvořen nejen obsahově, ale i s metodickou podporu v podobě metodiky a dalších podpůrných materiálů.

2. vzdělávací program bude na rozdíl od dosavadních vzdělávacích programů koncipován komplexně od profesních kompetencí učitelů k pedagogickým tak, aby ve výsledku dokázali pedagogičtí pracovníci aktivně a v souladu s rozvojem digitální společnosti v ČR i ve světě budovat a rozvíjet digitální kompetence žáků.

3. pedagogický pracovník, který je v současné chvíli po vzoru Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v úrovni Nováček (A1) nebo Objevitel (A2) postoupil do úrovně Praktik (B1) nebo Odborník (B2). V praxi to znamená, že experimentuje s digitálními technologiemi v, používá je tvořivě do profesních aktivit. Ochotně rozšiřuje svůj repertoár používaných nástrojů, stále se učí a zdokonaluje v tom, které nástroje jsou vhodné pro konkrétní situace v zapojování digitálních nástrojů do výukových metod a strategií. Aby se praktik stal odborníkem, potřebuje ve své práci více času na experimentování a reflexi, doplněnou o spolupráci a výměnu zkušeností. Jako odborníci dokáží pedagogičtí pracovníci používat širokou škálu digitálních nástrojů tvořivě a kriticky, vybírají ty, které se hodí pro danou situaci nejlépe. Rozumí výhodám i nevýhodám digitálních strategií. Jsou otevření novým nápadům, uvědomují si, že existuje ještě mnoho věcí, které nevyzkoušeli. Rozšiřují a upevňují vlastní repertoár strategií.

4. vytvořený program bude ověřený ve skupinové a individuální výuce s podporou mentorů aby mohl být ve své finální podobě dál šířen v DVPP.

Stanovené cíle jsou v souladu s naplňováním Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Popis realizace aktivity vzdělávání:

Cílem aktivity je vytvořit nový vzdělávací program (dále VP) pro vedoucí pedagogické a pedagogické pracovníky základních škol, který podpoří rozvoj jejich digitálních kompetencí podle DigCompEdu. Nový byl vytvořen odborným týmem realizátora projektu. Do skupinového vzdělávání se zapojí zástupce vedení školy a nejméně polovina pedagogů z každé zapojené školy. Prezenční formou proběhne 40 hodin programu, 8 hodin bude realizováno on-line. Každému účastníkovi projektu bude v jeho průběhu poskytnut i individuální mentoring, a to v délce nejméně 3 hodiny a maximálně 10 hodin. Skupinové i individuální vzdělávání bude realizováno od září 2020 do června 2022. Pro potřeby vzdělávání budou pedagogům zapůjčena dotyková zařízení a zobrazovací technologie podle požadavků školy. Po skončení vzdělávání každá zapojená školy zpracuje Zprávu o průběhu vzdělávání ve škole, po předložení všech 14 zpráv zpracuje příjemce Finální zprávu o průběhu vzdělávání.

Realizační tým projektu

Michal Uhlař
vedoucí manažer projektu
tel. 737 129 976, michal.uhlar@kvalitaskoly.cz

Markéta Kubáňová
marketa.kubanova@kvalitaskoly.cz

Kateřina Ostřížková
tel. 733 341 790, katerina.ostrizkova@kvalitaskoly.cz

Odborný tým projektu
Saša Dobrovolná
odborný garant projektu, manažerka obsahových aktivit
tel. 603 727 081, sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz

odborná garantka vzdělávacích programů ve Společnosti pro kvalitu školy, viceprezidentka České asociace mentoringu ve vzdělávání, lektorka, mentorka

Více než 20 let se zabývám zaváděním inovací do výuky a podporuji školy v zavádění změn, které přispějí ke zvýšení kvality výuky. V rámci projektu mám na starosti systémovou podporu škol a řízení odborného týmu. Společně s kolegy vás provedeme projektem tak, abyste úspěšně nejen prošli vzdělávacím programem, ale aby se Vám podařilo co nejvíce věcí zavést funkčně do výuky.

Filip Goszler

spoluautor vzdělávacího programu pro pedagogy, lektor, mentor
Google Certified Trainer pro G Suite. Výkonný ředitel Impact Hub Ostrava. Komunitní lídr GUG.cz.

Technologie mě bavily vždy, ačkoliv jsem k nim našel cestu až po vysoké škole, kde jsem vystudoval jazyky (angličtina, francouzština). Šest let školím G Suite, mám za sebou desítky kurzů – od jednotlivců až po velké korporace.

Ukážu vám, jak mít rád technologie, aby ony měly rády vás :). Moje motto u využívání technologií je “dobrý sluha, zlý pán”.

Lenka Skýbová
spoluautorka vzdělávacího programu pro pedagogy, lektor, mentor

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina. Apple Professional Development Authorised Trainer. Certifikovaná lektorka programu RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Dotyková zařízení ve výuce používám od roku 2013. Prošla jsem si různými fázemi jejich využití při vzdělávání žáků a již 6 let tyto zkušenosti předávám dalším učitelům v rámci DVPP.

Pomohu vám odstranit obavy z používání dotykových zařízení ve vašich vyučovacích hodinách a rozvinout vaše profesní kompetence v oblasti IT, aby práce s nimi byla pro vás radostí a ne strastí.