Uzavření školy

12. Červen, 2020

Další informace pro rodiče budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách.


NOVINKA: Vysvědčení
Vysvědčení se bude vydávat po skupinách od středy 24. 6. 2020. O termínu a čase budou žáci informováni svými třídními učiteli do 19. 6. 2020.


NOVINKA: Informační schůzka pro rodiče budoucích 1.tříd

 • pondělí 22.6.2020 ,v 15.30 ve školní jídelně (boční vchod)
 • vzhledem k hygienickým opatřením žádáme o účast jen jednoho zákonného zástupce bez dítěte

Těšíme se na setkání.

NOVINKA:  Školní družina – vrácení předplatného.


NOVINKA:  Školní družina – prázdninový provoz

Vážení rodiče,

Zjišťujeme, zda máte zájem o družinu v měsíci srpnu. Obědy v této době budou za plnou cenu 56,- Kč, úplata za družinu 150 ,- Kč na měsíc, provoz od 8 do 14 hodin.
K provozu musí být přihlášeno minimálně 7 žáků.
Zájemci se musí přihlásit do 19.6. do 8,00 hodin u zástupkyně 1. stupně paní Evy Gibiecové.


NOVINKA:  Informace pro žáky 2. stupně (k 29. 5. 2020)

V souladu s usnesením vlády je od 8. 6. umožněna občasná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.
Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi účast ve škole umožněna.
Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci přicházejí do školy v určeném termínu a čase podle rozdělení do skupin. O termínu, čase a zařazení do skupin budou žáci a zákonní zástupci informováni svými třídními učiteli do 5.6. prostřednictvím systému Škola online.
Z prostorových a kapacitních důvodů se obědy nevydávají.

Čestné prohlášení (bezinfekčnost) ke stažení.


Nový tiskopis pro rodiče, kteří pokračují po 25. květnu 2020 v péči o dítě.
Formulář je ke stažení na webu CSSZ.cz.
Nově se zaškrtávají důvody, proč dítě nechodí do školy.  Tiskopis vyplní rodič, škola nic nepotvrzuje.


Informace pro rodiče žáků prvního stupně:

Od 25.5.2020 je obnoven provoz školy za určitých podmínek, vycházejících z opatření a doporučení MŠMT:

 • Chce–li zákonný zástupce, aby jeho dítě do školy nastoupilo potvrdí závazně prostřednictvím Skolaonline.cz, telefonicky nebo emailem třídnímu učiteli do 18.5.2020
 • Provoz školy (práce skupin) bude rozdělen do času 7.35 – 15 hodin
 • Školní jídelna je v provozu.
 • Žáci přicházejí do školy v určeném čase a v určených skupinách, které se nesmí měnit. Před školou si skupinu žáků převezme učitel a jde s nimi do třídy. Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci budou ve škole přítomni po celou stanovenou dobu, která nemůže být z hygienických a organizačních důvodů změněna. Odchod žáka ze školy bude individuálně domluven ( písemně v deníčku nebo žákovské knížce) první den výuky a nebude po celou dobu změněn.
 • Ranní ani odpolední školní družina není poskytována.

Čestné prohlášení (bezinfekčnost) ke stažení.


Informace pro žáky 9. tříd

V souladu s usnesením vlády č. 491 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Při prvním vstupu do školy (11. 5.) odevzdá žák třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi účast ve škole umožněna.
Žáka nelze zařadit do skupiny později než 11. 5.
Žáci přicházejí do školy v určeném čase podle rozdělení do skupin. Rozvrh hodin jednotlivých skupin bude zveřejněn 6. 5. v systému Škola online – Rozvrh hodin.
Každý žák musí mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Čestné prohlášení (bezinfekčnost) ke stažení.

 

MŠMT  Harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 


Nabídka školního sociálního pedagoga:

 • pokud jste nenalezli odpovědi na situace, které řešíte, ozvěte se. Vždy je lepší nebýt na to sám.
 • kontakt: jana.svobodova@zszatopkovych.eu, 736 627 933

Jak mluvit s dětmi o korona-viru.


Milí rodiče a žáci,
vzhledem k současné situaci, která neumožňuje standardní výuku přistupujeme k alternativním řešením.
Jsme si vědomi vaší snahy zajistit vzdělávání vašich dětí, a proto Vám nabízíme následující možnosti:
 1. Sledujte a komunikujte s učiteli prostřednictvím systému Škola online , případně mailem. Zde budou zadávány pokyny k výuce žáků, primárně s důrazem na opakování již probraného učiva. S ohledem na stávající legislativu Vám doporučujeme plnit i nově zadané úkoly.
 2. Úkoly” budou žákům zadávány vždy v pátek na další týden v systému skolaonline.cz formou zprávy a seznamu úkolů.
 3. Podpůrně můžete využívat nově zpřístupněný web: https://online.zszatopkovych.eu/ s dalšími odkazy na výukové materiály.
 4. Využijte nabídky ČT2 a ČT1

V případě potřeby obnovení nebo zřízení přístupových údajů na Škola online kontaktujte svého třídního učitele, případně sekretariát školy na tel: 558 997 070 v úředních hodinách Po – Pá od 8:00 do 10:00 hod.

Potvrzení “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)” můžete žádat na sekretariátu školy mezi 8:00 – 10:00 hod., nebo elektronicky na adrese: reditel@zszatopkovych.eu. Potvrzený formulář Vám bude zaslán na váš email.
Nové informace a pokyny k ošetřovnému. (ke stažení, formát PDF) Na nový měsíc nutno žádat o ošetřovné znovu. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.


Od 11. 3. 2020 je škola nařízením Ministerstva zdravotnictví uzavřena.

Informace pro rodiče poskytnuté ČSSZ k nároku na ošetřovné.

Informace MŠMT k mimořádnému opatření MZ.


Nařízení vlády.
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na cele znění nařízení MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (formát PDF).