Uzavření školy

26. Březen, 2020

Další informace pro rodiče budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách.


NOVINKA: Nabídka školního sociálního pedagoga Bc. Jany Svobodové pro žáky a rodiče: Po – Pá, 9:00 – 15:00 hod., tel: 736627933.

  • Jste v nepohodě?
  • Potřebujete konzultaci?
  • Máte určité obavy?

Milí rodiče a žáci,
vzhledem k současné situaci, která neumožňuje standardní výuku přistupujeme k alternativním řešením.
Jsme si vědomi vaší snahy zajistit vzdělávání vašich dětí, a proto Vám nabízíme následující možnosti:
  1. Sledujte a komunikujte s učiteli prostřednictvím systému Škola online , případně mailem. Zde budou zadávány pokyny k výuce žáků, primárně s důrazem na opakování již probraného učiva. S ohledem na stávající legislativu Vám doporučujeme plnit i nově zadané úkoly.
  2. Úkoly” budou žákům zadávány vždy v pátek na další týden v systému skolaonline.cz formou zprávy a seznamu úkolů.
  3. Podpůrně můžete využívat nově zpřístupněný web: https://online.zszatopkovych.eu/ s dalšími odkazy na výukové materiály.
  4. Využijte nabídky ČT2 a ČT1

V případě potřeby obnovení nebo zřízení přístupových údajů na Škola online kontaktujte svého třídního učitele, případně sekretariát školy na tel: 558 997 070 v úředních hodinách Po – Pá od 8:00 do 10:00 hod.

Potvrzení “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)” můžete žádat na sekretariátu školy mezi 8:00 – 10:00 hod., nebo elektronicky na adrese: reditel@zszatopkovych.eu. Potvrzený formulář Vám bude zaslán na váš email.
NOVINKA: Nové informace a pokyny k ošetřovnému. (ke stažení, formát PDF) Na nový měsíc nutno žádat o ošetřovné znovu. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.


Od 11. 3. 2020 je škola nařízením Ministerstva zdravotnictví uzavřena.

Informace pro rodiče poskytnuté ČSSZ k nároku na ošetřovné.

Informace MŠMT k mimořádnému opatření MZ.


Nařízení vlády.
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na cele znění nařízení MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (formát PDF).