ScoolTaktiK 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-1324/2021-2
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0019371-01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 06. 01. 2021 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle
§ 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo o poskytnutí dotace
ve výši 889 155,00.

Název projektu dle MS2014+:1 ScoolTaktiK_3
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019371

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.