Modernizace a bezbariérovost

Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005677

Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec” z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

 

realizace projektu: 11/2016 – 12/2018

Celkové výdaje projektu          4,3 mil. Kč

Dotace                                       3,875 mil. Kč                                                     

vlastní podíl města                   430 586,50 Kč (10%)

 

Hlavním záměrem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení 2 odborných učeben ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíč. kompetencích a budování bezbariérovosti školy, aktivity spojené se zkvalitněním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu a aktivity spojené s úpravou zeleně v areálu školy. Cílem projektu je zvyšování technické, přírodovědné a matematické gramotnosti a jazykových kompetencí žáků a podpora soc. inkluze. Projekt je v souladu s MAP vzdělávání.

Hlavní aktivity projektu: stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude realizován nákup vybavení odborných učeben (nábytku, učebních pomůcek a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.

Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby, úpravy zeleně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj