Jeseníky, podzim 2016

21. Únor, 2017

Akce zahrnovala jedenáctidenní ekologický ozdravný pobyt v Jeseníkách, které se svým unikátním a blahodárným klimatem patří k jedněm z nejlepších lokalit. Zároveň tato oblast nabízí velké možnosti ekologických aktivit a exkurzí.
Žáci absolvovali výchovně vzdělávací ekologický program s důrazem na prožitkové učení, probuzení vztahu k přírodě, pocitu odpovědnosti za činy člověka k přírodě.
Žáci se zamýšleli nad čistotou ovzduší ve svém městě a srovnávali jej s čistotou ovzduší v místě konání ozdravného pobytu. Zároveň se snažili podávat návrhy, jak danou situaci zlepšit.  Během práce se žáci učili pracovat s mapou a používat legendu. Cílem aktivit bylo uvědomit si postavení člověka v přírodě, uznávání vyšších hodnot a důraz na nekonzumní stránky života. Žáci se seznamovali s globálními ekologickými problémy a chápání širokých souvislostí. Žáci pracovali i s moderními prostředky jako tablety a notebooky, kde vyhledávali a zpracovávali informace např. ke zdrojům energie, které pak prezentovali pro ostatní žáky. Tím si rozvíjeli i své komunikační kompetence
Cílem projektu bylo naučit žáky vnímat krajinu jako celek se všemi dopady hospodaření člověka. Žáci si postupně uvědomovali, že ochrana životního prostředí má smyls a sami by chtěli pro to něco udělat..
V neposlední řadě měl pobyt významný vliv na tolik potřebnou fyzickou zdatnost žáků a rozvoj badatelských a výzkumnických dovedností v pozorování přírodního prostředí CHKO Jeseníky.
Akce byla uskutečněna podle schválené dokumentace k projektu Příroda kolem nás – podzim 2016 z 12.1.2015  rozpočtu tohoto projektu ze dne 23.3.2016 a podrobného časového rozvrhu environmentálního programu ze dne 22.3.2015 uvedeného v žádosti. Pobyl se konal ve dnech 21.11. 2016 až 2. 12. 2016 v lokalitě Lipová_lázně (okres Jeseník) pro 44 žáků 4. ročníku. Ozdravný pobyt se konal v objektu, který odpovídal hygienickým požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, vybavením a mikroklimatickým podmínkám. Poskytované stravování a pitný režim žáků odpovídal zásadám zdravé výživy odpovídající věku dětí.
V rámci pobytu byl zajištěn ekologický program v rozsahu 48 hodin pod vedením kvalifikované lektorky environmentální výchovy. Denní režim pobytu zahrnoval činnosti vedoucí k ozdravění dýchacích cest, rozvoji motoriky a psychiky dětí. Žáci pracovali v týmech, vedli si individuální portfolia a pravidelně hodnotili průběh pobytu a své aktivity.
Pobyt byl situován do objektu, který vyhovoval hygienickým požadavkům a obsahoval prostory pro využívání volného času dětí. Stravování i pitný režim byli v souladu s požadavky zdravé výživy. Režim výuky, odpočinku a pobytu venku byly rovnoměrně a vyváženě zajištěny.
Obsah akce navazoval na Školní vzdělávací program, jmenovitě učivo Přírodovědy pro 5. ročník – Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a Podmínky života na Zemi, Energie.
V rámci aktivity byly široce využívány mezipředmětové vztahy  – přírodověda, matematika, informatika, vlastivěda, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova.
Žáci pracovali formou rozmanitých metod práce jako myšlenkové mapy, tvorba plakátu, výkresy, výroba větrných korouhviček, sestavování tabulek, skupinová práce, práce s tablety a notebooky, výstavka prací, evaluace portfolií.
Po ukončení akce se konal evaluační workshop pro žáky, prezentace projektu pro rodiče, výstava fotografií a pracovních listů v prostorách školy.
O akci byla veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy a Zpravodaje pro rodiče.
Celá akce proběhla bez komplikací a podařilo se splnit veškeré naplánované úkoly. Díky příznivému počasí po většinu pobytu se naprostá většina aktivit odehrávala venku. Během pobytu jsme nečelili žádným úrazům ani nemocnosti žáků. Pobyt byl žáky hodnocen velmi kladně a také rodiče, kteří shlédli prezentaci projektu, byli nadšeni.
Doporučujeme poskytovateli dotace vyhlášení dalších výzev na ozdravné pobyty zvláště pro oblasti našeho kraje, které především v letošní zimě čelily velmi nepříznivé smogové situaci.

Fotogalerie – Jeseníky, podzim 2016

Zdroj: Ing. Magda Nogová