ScoolTaktiK

EU_EvropStrukturalFondyMSMTOperacniProgram

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana
IČO: 00022985

č. j.: MSMT-4229/2017-8

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0004216-01

(dále jen „Rozhodnutí“)
Preambule

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 13. 12. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „ScoolTaktiK“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004216“ takto:

Část I

OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Specifikace příjemce dotace (dále jen Příjemce)
V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se poskytuje dotace Příjemci:
Název: Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
Sídlo: Jablunkovská 501, 73961 Třinec
IČO: 61955612
Zastoupen: Mgr. Ivo Kaleta
Bankovní účet Příjemce: 000000-0265718122/0300
Zřizovatel / nadřízený kraj: Město Třinec / Moravskoslezský kraj
Bankovní účet zřizovatele / nadřízeného kraje: 000094-0004128781/0710 / 000094-0015826761/0710

2. Výše dotace (poskytovaná částka dotace)
2.1 Výše dotace
Dotace může být poskytnuta až do výše 1 234 067,00 Kč.

SchoolTaktitkDotace

– –

2.2 Vyjádření v Kč je jako rozhodující a maximálně možné stanoveno pouze pro zdroj „Evropský sociální
fond“ a pro zdroj „Státní rozpočet“.
2.3 Skutečná výše dotace, která je Příjemci poskytnuta, je stanovena na základě splnění výstupů projektu.
2.4 Režim financování projektu: ex ante
3. Účel dotace
Projekt bude Příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.
Pojmy jednotka aktivity zjednodušeného projektu a výstup aktivity jsou definovány v Pravidlech
pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce ZP“), a blíže
popsány v příloze č 3 výzvy a v žádosti o podporu v MS2014+ (IS KP14+), případně upraveny na základě
schválených změn projektu.
Příjemce je povinen prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem
se rozumí naplnění výstupů jednotek aktivit zjednodušeného projektu v souhrnné výši alespoň 50 % částky
dotace, tj. souhrnná výše částek za jednotky aktivit zjednodušeného projektu doložených schválenými
výstupy musí tvořit alespoň 50 % částky dotace schválené v tomto Rozhodnutí.
Název projektu dle MS2014+: ScoolTaktiK
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004216

Detail projektu:
https://drive.google.com/drive/folders/0B-7XJg_QimAFSHl1TXVoMDBJeW8?usp=sharing

Přehled šablon:
https://drive.google.com/open?id=0B-7XJg_QimAFeDAzdTVnbGVPdi1oN3NycVZqbFd6a3UxVGZF