Distanční výuka

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 [EDIT: 8. 4. 2021]

Rotační výuka (střídání po týdnu):

 • 1. a 5. třída – od 12. 4. 2021 ve škole, 2. až 4. třída zůstává doma (online)
 • 2. až 4. třída – od 19. 4. 2021 ve škole, 1. a 5. třída zůstává doma (online)
 • pokračují individuální konzultace

Testování:

Distanční výuka:

 • 6. až 9. třída – pokračují individuální konzultace
 • možnost skupinových konzultací

Do školy:

 • s chirurgickou rouškou

Jídelna

 • otevřena od 12. 4. 2021, výdej obědů od 11:15 do 12:00 hod (bez svačin)
  • žáci, kteří jsou ve škole, jsou automaticky k obědu přihlášení, v případě, že žák nejde do školy nutno odhlásit telefonicky nebo emailem

Školní družina

 • bez ranní družiny do 16 hod. pro žáky, kteří jsou ve škole

Informace MŠMT k provozu škol od 12. 4. 2021.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.


Vážení rodiče, žáci,

od 12. dubna se omezeným způsobem začínají otevírat školy. K denní docházce do školy přibyla povinnost testování žáků i zaměstnanců 2x týdně. Škola zároveň funguje v režimu distanční výuky pro žáky. Je to nesmírně náročné období pro všechny strany navíc s výhledem, že situace se může kdykoliv změnit. Našim společným zájmem je návrat dětí k normální výuce ve školách a musíme věřit, že toto období plné opatření nebude trvat dlouho.

Ing. Magda Nogová
Zástupce statutárního orgánu


Organizace distanční výuky

Hlavní komunikační platformou je Skolaonline.cz a Google Workspace (Suite+). [zapomenutá hesla – online.zszatopkovych.eu]

Skolaonline (žákovská) slouží:

 • k informování žáků a zákonných zástupců o rozvrhu tříd a o zadaných úkolech,
 • ke komunikaci se žáky a zákonnými zástupci,
 • k zápisu hodnocení práce žáků,
 • k omlouvání absence žáků zákonnými zástupci.

Google Workspace (dříve GSuite):

 • je hlavní platformou pro realizaci distančního vzdělávání.

I. stupeň

 • Nadále zůstává osvědčený systém pátečního zadávání úkolů na celý týden.
 • Online výuka probíhá maximálně  dvě až tři vyučovací hodiny denně dle rozvrhu.
 • Žáci mohou být rozděleni do skupin.
 • Žáci si vyzvedávají studijní materiály po domluvě s třídním učitelem ve škole.

II. stupeň

 • Výuka probíhá dle rozvrhu, který je na Skolaonline.cz, žáci zde zároveň vidí online hodinu.
 • Důraz bude kladen na předměty: ČJ, M, AJ.
 • Úkoly jsou zadávány v pátek na celý týden.
 • Žáci, kteří si vyzvedávají a následně odevzdávají úkoly ve škole, tak činí vždy v pondělí mezi 8.00 – 9.00 (vstup zadním vchodem).
 • Zvláštní pozornost budeme věnovat žákům šestých tříd.

Účast žáků na výuce

Distanční výuka je pro žáky povinná (dle novely školského zákona). Jestliže se žák z jakéhokoliv důvodu distanční výuky nemůže zúčastnit, oznámí jeho zákonný zástupce důvody neúčasti elektronicky třídnímu učiteli v portálu Skolaonline, nebo (nouzově) na jeho školní emailovou adresu do tří kalendářních dnů. Škola bude neúčast žáků posuzovat individuálně s ohledem na jejich rodinnou situaci.

Způsoby hodnocení

Žáci jsou povinni plnit zadané úkoly podle pokynů vyučujících, které jsou pak hodnoceny známkou, nebo slovně. Hodnocení vyučující zapisují do elektronické žákovské knížky.

Nemá-li vyučující dostatek podkladů pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení, žák z daného předmětu není hodnocen.
Žákovi bude stanoven náhradní termín pro hodnocení:

 • za 1. pololetí do konce března,
 • za 2. pololetí do konce srpna.

Výpůjčka počítačů žákům

Škola připravila k zapůjčení 50ks počítačů.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/vypujcka-pocitacu-zakum/

Jídelna

Školní jídelna je  OTEVŘENA
Další informace: https://zszatopkovych.eu/zaky-ucitele/jidelna/

Konzultace

Žákům i rodičům nabízíme odbornou pomoc formou konzultací se sociální pedagožkou.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/konzultace/

Školení

Rodičům nabízíme proškolení, jak využívat školní informační systém (GSuite+, Skolaonline.cz).
Další informace: https://zszatopkovych.eu/skoleni-gsuite-pro-rodice/

Distanční (online) výuka, technické zajištění

Už 12 let využíváme službu Google Workspace (dříve GSuite). Přesto se stále učíme nové věci. Jak učitelé, tak žáci budou potřebovat čas si na distanční výuku zvyknout. Velmi obtížná je situace pro první stupeň, kde předpokládáme pomoc rodičů svým dětem. Proto jsme pro vás připravili stránku která se distanční výuce věnuje z hlediska informačních technologií (např. reset hesel, nápověda, atd.)
Další informace: https://online.zszatopkovych.eu/

Distanční forma vzdělávání

Distanční výuka má svá specifika a limity. Je odlišná od výuky ve třídě. Je mnohem náročnější na organizaci a technické zajištění. Je velmi náročná pro rodiny s více dětmi. Škola se bude snažit v těchto případech rodiny podpořit.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/distancni-forma-vzdelavani/

Náměty, připomínky, stížnosti

Máte-li jakékoliv podněty, připomínky, kontaktujte prosím telefonicky, nebo písemně konkrétního učitele, nebo ředitele školy.
Kontakty: https://zszatopkovych.eu/skola/kontakt/


Další informace.

Ošetřovné: Informace na stránkých MPO.