Distanční výuka

Vláda omezuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021. [EDIT: 4.1.2021]

 • provoz základních škol s výjimkou prvních a druhých tříd
 • 3. až 9. třída – distanční výuka

Vážení rodiče, žáci,

bohužel, školy jsou stále uzavřené pro třetí až deváté třídy. Tento stav klade obrovské nároky na rodiče, žáky, ale i učitele.  Škola nadále funguje v režimu distanční výuky. Ve spolupráci s Vámi jsme nastavili optimální režim výuky tak, abychom i v těchto podmínkách zajistili žákům vzdělávání. Věříme, že to společně zvládneme.

Ing. Magda Nogová
Zástupce statutárního orgánu


Organizace distanční výuky

Hlavní komunikační platformou je Skolaonline.cz a Google Workspace (Suite+). [zapomenutá hesla – online.zszatopkovych.eu]

Skolaonline (žákovská) slouží:

 • k informování žáků a zákonných zástupců o rozvrhu tříd a o zadaných úkolech,
 • ke komunikaci se žáky a zákonnými zástupci,
 • k zápisu hodnocení práce žáků,
 • k omlouvání absence žáků zákonnými zástupci.

Google Workspace (dříve GSuite):

 • je hlavní platformou pro realizaci distančního vzdělávání.

I. stupeň

 • Nadále zůstává osvědčený systém pátečního zadávání úkolů na celý týden.
 • Online výuka probíhá maximálně  dvě až tři vyučovací hodiny denně dle rozvrhu.
 • Žáci mohou být rozděleni do skupin.
 • Žáci si vyzvedávají studijní materiály po domluvě s třídním učitelem ve škole.

II. stupeň

 • Výuka probíhá dle rozvrhu, který je na Skolaonline.cz, žáci zde zároveň vidí online hodinu.
 • Důraz bude kladen na předměty: ČJ, M, AJ.
 • Úkoly jsou zadávány v pátek na celý týden.
 • Žáci, kteří si vyzvedávají a následně odevzdávají úkoly ve škole, tak činí vždy v pondělí mezi 8.00 – 9.00 (vstup zadním vchodem).
 • Zvláštní pozornost budeme věnovat žákům šestých tříd.

Účast žáků na výuce

Distanční výuka je pro žáky povinná (dle novely školského zákona). Jestliže se žák z jakéhokoliv důvodu distanční výuky nemůže zúčastnit, oznámí jeho zákonný zástupce důvody neúčasti elektronicky třídnímu učiteli v portálu Skolaonline, nebo (nouzově) na jeho školní emailovou adresu do tří kalendářních dnů. Škola bude neúčast žáků posuzovat individuálně s ohledem na jejich rodinnou situaci.

Způsoby hodnocení

Zadané úkoly jsou žáci povinni vypracovat a odevzdat dle pokynů vyučujících, kteří je následně hodnotí slovně nebo známkou. Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. Neodevzdaný úkol může být považován za neúčast žáka ve výuce, která pak musí být zákonným zástupcem omluvena.

Výpůjčka počítačů žákům

Škola připravila k zapůjčení 50ks počítačů.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/vypujcka-pocitacu-zakum/

Jídelna

Školní jídelna je v provozu pro první a druhé třídy.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/zaky-ucitele/jidelna/

Konzultace

Žákům i rodičům nabízíme odbornou pomoc formou konzultací se sociální pedagožkou.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/konzultace/

Školení

Rodičům nabízíme proškolení, jak využívat školní informační systém (GSuite+, Skolaonline.cz).
Další informace: https://zszatopkovych.eu/skoleni-gsuite-pro-rodice/

Distanční (online) výuka, technické zajištění

Už 12 let využíváme službu Google Workspace (dříve GSuite). Přesto se stále učíme nové věci. Jak učitelé, tak žáci budou potřebovat čas si na distanční výuku zvyknout. Velmi obtížná je situace pro první stupeň, kde předpokládáme pomoc rodičů svým dětem. Proto jsme pro vás připravili stránku která se distanční výuce věnuje z hlediska informačních technologií (např. reset hesel, nápověda, atd.)
Další informace: https://online.zszatopkovych.eu/

Distanční forma vzdělávání

Distanční výuka má svá specifika a limity. Je odlišná od výuky ve třídě. Je mnohem náročnější na organizaci a technické zajištění. Je velmi náročná pro rodiny s více dětmi. Škola se bude snažit v těchto případech rodiny podpořit.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/distancni-forma-vzdelavani/

Náměty, připomínky, stížnosti

Máte-li jakékoliv podněty, připomínky, kontaktujte prosím telefonicky, nebo písemně konkrétního učitele, nebo ředitele školy.
Kontakty: https://zszatopkovych.eu/skola/kontakt/


Další informace.

Ošetřovné: Informace na stránkých MPO.